Pnn Group Publishing Official Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของสำนักพิมพ์ พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หนังสือเรียน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน ตำราเรียน ตำราภาษาอังกฤษ หนังสือกวดวิชา สื่อการเรียนการสอน พจนานุกรม อื่นๆ อีกมากมาย

ภาษาไทย สำหรับ ป.3

Posted on June 4, 2013
ภาษาไทย สำหรับ ป.3

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : คู่มือเรียน-สอบ
ISBN : 8858902400372
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 10 มม.
ราคา : 85.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
ฝึกทักษะด้านภาษาไทยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้มาตราตัวสะกด คำประสม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ตัวการันต์ คำอุทาน คำสันธาน คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำที่ใช้ รร (ร หัน) เครื่องหมายวรรคตอนประโยค สุภาษิตคำพังเพย เพื่อสร้างเด็กเก่งภาษาไทยต่อไป

ภาษาไทย สำหรับ ป.2

Posted on June 4, 2013
ภาษาไทย สำหรับ ป.2

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : คู่มือเรียน-สอบ
ISBN : 8858902400365
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ขนาด : 185 x 257 x 9 มม.
ราคา : 85.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสระวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม คำควบกล้ำ คำซ้อน อักษรเดี่ยว อักษรคู่ อักษรนำ คำนาม คำกริยา และประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ภาษาไทย สำหรับ ป.1

Posted on June 4, 2013
ภาษาไทย สำหรับ ป.1

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : คู่มือเรียน-สอบ
ISBN : 8858902400334
จำนวนหน้า : 114 หน้า
ขนาด : 184 x 260 x 8 มม.
ราคา : 70.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือ “ภาษาไทยสำหรับ ป.1” เป็นแบบฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะ สระ วรรรยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทบทวนด้วยแบบฝึกหัด และคำเฉลยท้ายเล่ม เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสร้างเด็กเก่งภาษาไทย

เตรียมความพร้อม เข้า ป.1

Posted on August 9, 2011
ๆๆ

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : คู่มือเรียน-สอบ
ISBN : 8858902400082
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ขนาด : 191 x 255 x 13 มม.
ราคา : 130.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
เป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กที่จะเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทดสอบเชาว์ปัญญาและความพร้อม ซึ่งมีวิชาหลัก 3 วิชา คือ ภาษาไทย ประกอบด้วย การหัดอ่าน เขียน ก-ฮ การเติมตัวอักษร การเติมสระและตัวสะกด วิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการหัดอ่านเขียน A-Z การเติมคำศัพท์ การจับคู่คำศัพท์กับภาพ และวิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การนับและเขียนตัวเลข บวกลบเลขด้วยภาพ การนับและบวกลบจำนวนเงิน และอื่นๆ

เก่ง ไวยากรณ์ สอน ใช้อังกฤษ

Posted on November 5, 2010
เก่งไวยกรณ์สอนใช้อังกฤษ

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091051
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ขนาด : 170 x 220 x 18 มม.
ราคา : 190.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้ได้ใช้คำอธิบายในรูปแบบง่ายๆ จัดเป็นหัวข้อย่อยและแยกประโยคตัวอย่างประกอบในแต่ละหัวข้อเพื่อไม่ให้สับสนในการอ่านและจดจำ มีเนื้อหาครอบคลุมหลักไวยากรณ์อังกฤษอย่างครบถ้วนทั้งในส่วนของ Part of Speech ซึ่งมี Noun, Pronoun, Verbs, Adjective, Adverb, Preposition, Coujunction, Direct & Indirect Speech, Active & Passive Voice, Question Words, Question Tag, Punctuation, Phrasal Verb (คำกริยาผสมที่มีความหายเปลี่ยนไปจากเดิม) ตลอดจนการใช้ Tense (กาล) อย่างละเอียด